woensdag 31 oktober 2012

WAW: Help in time of need

Vandaag weer een Word Art Wednesday art jounal om met jullie te delen.
De tekst van vandaag is uit Hebreeen 4:16.

Wat een prachtige bemoediging toch? God die ons wil helpen. We mogen altijd naar Hem toegaan en hulp van hem verwachten. Zeker in de tijden dat we het moeilijk hebben. Maar denk ook aan de tijden dat het minder moeilijk is. Ook dan wil God je helpen. Eigenlijk vind God het fijn als je elke dag alles met Hem bespreekt. Alles in Zijn handen legt. Deel je vreugde met God, alsook je moeilijke tijden.

Today I have another Word Art Wednesday art journal to share with you.
The scripture is from Hebrews 4:16.

What a beautiful encouragement this is. God wants to help us. We may always go to Him and expect His help. Certainly in times of need. But also think of the times when we are having a less difficult time. Even then God wants to help us. God actually loves is when you come to Him everyday, and share what ever occupies you. And to put everything in His hands. Share your joy with God, and also your troubles. En hier is mijn art journal pagina.
And here is my art journal page. En een filmpje kan natuurlijk niet meer ontbrenken.
And here's the video too. 
Ik wens je een hele fijne en gezegende dag toe.
I wish you a very happy and blessed day.


Wendy


woensdag 24 oktober 2012

WAW: "Treasure"

Goede woensdag morgen (of later, wanneer jullie dit dan ook lezen :-D  ).

Vandaag weer een mooie tekst uit Mattheus 6:21.  In Het Boek vertaling staat er: Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan.
Van het weekend keek ik naar de dienst van Hour of Power en daar werd ook deze tekst aangehaald. Zo mooi. Ook werd ik sterk bepaald met 1 aspect in mijn leven. Soms kun je je erg focussen op bepaalde dingen, terwijl je dan de ware essentie van je leven uit het oog verliest. Voor mij was dat een goede les om weer terug te gaan naar de essentie van mijn geloof en mijn leven. En dat God eigenlijk de ware schat is. Als je dan verder leest in vers 25 en verder, dan zie je dat God voor alles in je noden voorziet. Dus waarom zorgen maken wat je morgen moet eten of dragen. Of dat je wel of niet veel geld verdient of wat dan ook. God is zo goed, en dat heb ik de afgelopen week ook sterk ervaren. Ik kan (kon) me vaak snel zorgen maken, of hele scenarios verzinnen wat ik wel of niet ga zeggen als er in een bepaalde situatie waar ik in zit dingen gebeuren (hopelijk snappen jullie me een beetje). Maar ik heb geleerd om de dingen waarover ik pieker of me druk om maak, die toch weer in Gods handen te leggen. Hij zorgt voor mij.

Good Wednesday morning (or later, whenever you read this :-D )

Today a beautiful scripture from Matthew 6:21. In the Dutch 'The Book' bible it says (freely translated): If your riches/treasure is in heaven,  your heart will be there also. 
This weekend I watched the sermon of Hour of Power, and this scripture was read too. So triking. I also was strongly hit with one aspect in my life. Sometimes you can be so strongly focused on certain things,  that the true essence of life is lost out of sight. For me it was a good lesson to go back to the essence of my faith and life. And that God is the real treasure. So when you read ahead in verse 25, then you see that God gives you all you need. So why worry about what you eat or wear tomorrow. Or if you make of make not a lot of money of what so ever. God is good, and I've noticed that strongly  this past week. I can (could) worry quickly, or make whole scenarios in my head of what I could say in certain situations (I hope you can follow me with this). But I've learned to put those things in Gods hands again, about the things I worry about. He takes care of me.De art journal pagina die ik heb gemaakt is hieronder te vinden.
The art journal page I made, you can see here below.

En hier het filmpje
And here the video

woensdag 17 oktober 2012

WAW: 'Good gift"

Deze week een tekst uit Jakobus 1:17. 
Als ik dat zo lees, kan ik dat eigenlijk alleen maar beamen. God is goed, God is licht. En in het licht is er geen duisternis. God weet wat jij nodig hebt en op welke tijd. Vaak denken we het zelf wel beter te weten wat we nodig hebben en kunnen teleurgesteld raken als we het niet krijgen zoals wij het willen. Maar denk eraan dat God weet wat en wanneer jij iets nodig hebt. Leer te wachten op Zijn timing. Wees dankbaar voor wat je allemaal hebt. Leer per dag eens te kijken naar de zegeningen die God je geeft. Die zegeninen zijn ook een kadootje van God. Denk eens aan de zon die doorbreekt na de regen. Of zoals nu de bomen de blaadjes laten vallen omdat de natuur in de rust gaat. Bedenk dan hoe straks weer het leven tevoorschijn komt in de lente. Dat is al een geweldige belofte van de Vader. Ik zie dat net als in mijn eigen leven. Er is een tijd van rust (winter) en een tijd van opbloeien (lente) en een tijd van uitbindigheid (zomer) en een tijd van nadenken (herfst). 
De laatste tijd heb ik het liedje: 'Tel je zegeningen 1 voor 1' in mijn hoofd. En ik wil echt elke dag leren te zien welke zegeningen (kadootjes) God mij geeft. Soms kan het heel onbenullig klinken, zoals een warme douche en een schoon bed. Of dat ik weer gezond op mag staan. We gaan daar vaak zo snel aan voorbij. 
Wees dus dankbaar en tevreden met wat je hebt. Breng alles wat je bezighoudt bij God en je zal zien dat Hij zich om je ontfermt. 

This week we have a scripture from James 1:17.
When I read this, I can only say: "Amen". God is good, God is light. And in the light there is no darkness. God knows what you need and in which time. We often think we know better what we need and can get disappointed when we don't get it the way we want it. But think about this: God knows what you need and when you need it. Learn to wait on His time. Be thankful for what you have. Try to learn to see the everyday's blessings that God gives you. Those blessings are a gift from God. Think about when the sun breaks through after the rain. Or like now, when fall is beginning and when nature is getting ready to rest. And then think about how Spring will start and nature will start living again after a time of rest. That's such a great promise of God. I can rely the seasons to my own life. There is a time of rest (Winter) and a time to blossom again (Spring), and a time of abundant joy (Summer) and a time to think (Fall). 
Lately I have a song in my head: 'Count your blessings, name them one by one'. And I really want to learn to see which blessings (gifts) God gives me every day. Sometimes it can be very fatuous like a warm shower and a clean bed. Or that I get up healthy. So very often we don't see that anymore. So, be grateful and satisfied with what you have. Bring everything what's keeping you occupied to God and you'll see He takes care for you.

Dit is mijn  art journal pagina wat ik ervan gemaakt heb.
This is the art journal page I made for it.En natuurlijk ook nog weer een filmpje van hoe deze pagina tot stand is gekomen.
And ofcourse another video of how this page came together. 
woensdag 10 oktober 2012

WAW: "Be kind"

Hoi hoi, hier weer een bericht voor Word Art Wednesday. 
We hebben de tekst uit Efeziers 4:32.

Hello, hello, here another blog message for Word Art Wednesday.
We have a scripture from Ephesians 4:32.
Prachtige tekst. We zijn zo gauw geneigd om negatief te praten of te denken naar een ander. Zo bijv. van : 'die is  wel dik zeg' ; of 'die heeft wel rare kleding aan',  of.... nou vul maar in.
Maar dat is niet waarvoor we gemaakt zijn. We zijn onder andere gemaakt om lief te hebben. De ander net zoveel als jezelf. Misschien zelfs nog wel meer ;)  Denk er eens aan hoeveel God van je houdt en Zijn Zoon heeft gegeven. Het meest kostbaarste wat God bezat, gaf Hij voor ons, omdat Hij zoveel van ons houdt.

Denk de komende tijd dan eens anders over mensen. Wees lief voor ze, vergeef ze als ze wat gedaan hebben wat je niet fijn vind, want bedenk dat God jou ook je zonden vergeeft voor wat jij doet.

Beautiful scripture. We are often tended to speak or think negative about another person. Like: 'that person is kinda fat';  of 'that person wears strange clothes',  or.... well fill in the blanks.
But that's not why we are made. One thing of the many things we are made for, is to love. To love the other as much as yourself. Maybe even more ;)   Think about how much God loves you and has given His own Son. The most precious God had, He gave to us, because He loves us so much.


So for the coming time, think different about others. Be kind to them, forgive them when they do things you don't like. Because think about how God forgives you for the sins you do.Hier is mijn art journal pagina. Ik wilde het vrolijk houden, want we worden geroepen om van de ander te houden en vriendelijk te zijn naar de ander. Daar past een depressieve kleur pagina niet bij, vind ik.

Here is my art journa page. I wanted to keep it happy, because we are called to love one another and to be kind to each other. So a depressive page doesn't suite this scripture. En natuurlijk weer een filmpje.
And ofcourse another video.woensdag 3 oktober 2012

WAW: "Charity"

Sorry dat ik hier vorige week woensdag hier niet was. Ik was druk met wat persoonlijke dingen en had  niet meer de tijd en energie om een art journal en een filmpje te maken. Maar ik ben er weer. En deze week hebben we het over "Charity". In onze Nederlandse bijbel gaat het over Liefde. Ik vind die vertaling wel mooier moet ik zeggen.

Sorry for not being here last Wednesday. I had some personal stuff to do, so I didn't have the time and energy to make an art journal and video. But I'm back now. And this week we talk about Charity. In the Dutch bible it's translated as Love. For me I like that word better, but that's also because I know that verse as talking about love ;-)

Dit is mijn pagina in mijn kliederboekje.
This is my page in my journal. 
En hier dan het filmpje. 
And here's the video.